skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Arabic xóa Chủ đề: Lead xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pengaruh Kadar Timbal (Pb) Terhadap Kerapatan Stomata Dan Kandungan Klorofil Pada Glodokan (Polyalthia Longifolia Sonn) Sebagai Peneduh Kota Di Langsa

Suhaimi Suhaimi

Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology, 01 February 2018, Vol.3(1)

ISSN: 2460-8920 ; E-ISSN: 2460-8912 ; DOI: 10.22373/ekw.v3i1.2755

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in some blood parameters in lactating female rats and their pups exposed to lead: effects of vitamins C and E

H. M. Jassim ; A. A. Hassan

Iraqi Journal of Veterinary Sciences, 01 January 2011, Vol.25(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1607-3894 ; E-ISSN: 2071-1255

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of treating lactating rats with lead acetate and its interaction with vitamin E or C on neurobehavior, development and some biochemical parameters in their pups

A. A. Hassan ; H. M. Jassim

Iraqi Journal of Veterinary Sciences, 01 January 2010, Vol.24(1), pp.45-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1607-3894 ; E-ISSN: 2071-1255

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physiological and histological effects of broccoli on lead acetate Induced hepatotoxicity in young Male albino rats

Sulaf Mohammed ; Majida Noori Ibrahim ; Mahmood Ahmed

Iraqi Journal of Veterinary Sciences, 01 March 2019, Vol.33(1), pp.21-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1607-3894 ; E-ISSN: 2071-1255 ; DOI: 10.33899/ijvs.2019.125528.1050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jassim, H.M.
  2. A. Hassan, A.
  3. Hassan, A. A
  4. Hassan, A.A.
  5. H. M. Jassim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...