skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Leaching Behaviour xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of batch leaching tests and influence of pH on the release of metals from construction and demolition wastes

Galvín, Adela P ; Ayuso, Jesús ; Jiménez, Jose Ramón ; Agrela, Francisco

Waste Management, 2012, Vol.32(1), pp.88-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; E-ISSN: 1879-2456 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2011.09.010

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of leaching procedures for environmental risk assessment of recycled aggregate use in unpaved roads

Galvín, Adela P ; Ayuso, Jesús ; Agrela, Francisco ; Barbudo, Auxiliadora ; Jiménez, José Ramón

Construction and Building Materials, March 2013, Vol.40, pp.1207-1214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2011.12.091

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jimenez, Jr
  2. Jiménez, J.R.
  3. Ayuso, J.
  4. Galvin, AP
  5. Agrela, Francisco

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...