skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Nhan đề tạp chí: Energy xóa Chủ đề: Lca xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A life cycle approach to Green Public Procurement of building materials and elements: A case study on windows

Tarantini, Mario ; Loprieno, Arianna Dominici ; Porta, Pier Luigi

Energy, 2011, Vol.36(5), pp.2473-2482 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-5442 ; DOI: 10.1016/j.energy.2011.01.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Porta , Pier Luigi
  2. Loprieno, Arianna Dominici
  3. Loprieno, A.D.
  4. Tarantini, Mario
  5. Loprieno, AD

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...