skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Electronics and Communications Milieux (General) (Ea) xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Layout xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SoccerStories: A Kick-off for Visual Soccer Analysis

Perin, Charles ; Vuillemot, Romain ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 12 October 2013, Vol.19(12), pp.2506-2515 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.192

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GraphDiaries: Animated Transitions and Temporal Navigation for Dynamic Networks

Bach, Benjamin ; Pietriga, Emmanuel ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, May 2014, Vol.20(5), pp.740-754 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.254

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the Readability of Clustered Social Networks using Node Duplication

Henry, Nathalie ; Bezerianos, Anastasia ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2008, Vol.14(6), pp.1317-1324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2008.141

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NodeTrix: a Hybrid Visualization of Social Networks

Henry, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel ; Mcguffin, Michael J

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2007, Vol.13(6), pp.1302-1309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2007.70582

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. IEEE (CrossRef)  (4)
  2. HAL (CCSd)  (4)
  3. IEEE Xplore  (4)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...