skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Law And Political Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the legacies of armed rebellion in Burundi’s Maquis par excellence

Van Acker, Tomas

AFRICA SPECTRUM, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-0397

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Burundi’s predicament

Van Acker, Tomas

AFRICA POLICY BRIEFS, 2015

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From rural rebellion to urban uprising? A socio-spatial perspective on Bujumbura's conflict history.

Van Acker, Tomas; Büscher, Karen

Urban Africa and violent conflict: understanding conflict dynamics in Central and Eastern Africa from an urban perspective, 2019

ISBN: 9780367236878

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (2)
  2. Book Chapters  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Van Acker, Tomas
  2. Büscher, Karen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...