skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Nhan đề tạp chí: Yale Law Journal xóa Chủ đề: Law -- Statutory law -- Legislation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy, personhood, and the courts: FOIA exemption 7(C) in context.(Freedom of Information Act)

Hartman, Scott A.

Yale Law Journal, Nov, 2010, Vol.120(2), p.379(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-0094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizens informed: broader disclosure and disclaimer for corporate electoral advocacy in the wake of Citizens United

Winik, Daniel

Yale Law Journal, Dec, 2010, Vol.120(3), p.622(45) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-0094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Planned Parenthood v. Casey (pretty much) settled the abortion wars

Devins, Neal

Yale Law Journal, May, 2009, Vol.118(7), p.1318(37) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-0094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intrastatutory federalism and statutory interpretation: state implementation of federal law in health reform and beyond

Gluck, Abbe R.

Yale Law Journal, Dec, 2011, Vol.121(3), p.534(89) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-0094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privatizing democracy: promoting election integrity through procurement contracts

Nou, Jennifer

Yale Law Journal, Jan, 2009, Vol.118(4), p.744(50) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-0094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nou, Jennifer
  2. Abbe R. Gluck
  3. Hartman, Scott A.
  4. Winik, Daniel
  5. Gluck, A.R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...