skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2006đến2008 xóa Nhan đề tạp chí: Oxford Journal of Legal Studies xóa Chủ đề: Law -- Judicial system -- Legal proceedings xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Right Does Unjust Enrichment Law Protect?

Nadler, Jennifer M.

Oxford Journal of Legal Studies, 1 July 2008, Vol.28(2), pp.245-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01436503 ; E-ISSN: 14643820 ; DOI: 10.1093/ojls/gqn011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...