skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 519  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Chủ đề: Languages & Literatures xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Hawes, Clement

Samuel Johnson in Context, pp.278-285

ISBN: 9780521190107 ; ISBN: 9781107429574 ; ISBN: 052119010X ; ISBN: 1107429579 ; E-ISBN: 9781139047852 ; E-ISBN: 113904785X ; DOI: 10.1017/CBO9781139047852.038

Toàn văn sẵn có

2
Nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

O’connell, Lisa

Samuel Richardson in Context

ISBN: 9781107150126 ; ISBN: 9781316604526 ; ISBN: 1107150124 ; ISBN: 1316604527 ; E-ISBN: 9781316576755 ; E-ISBN: 1316576752 ; DOI: 10.1017/9781316576755.039

Toàn văn không sẵn có

3
Italian Cultural Nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Italian Cultural Nationalism

Fascist Directive: Ezra Pound and Italian Cultural Nationalism, pp.19-46

E-ISBN: 9781942954064 ; E-ISBN: 1942954069

Toàn văn không sẵn có

4
Empire and nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empire and nationalism

Malouf, Michael

George Bernard Shaw in Context, pp.207-214

ISBN: 9781107047457 ; ISBN: 1107047455 ; E-ISBN: 9781107239081 ; E-ISBN: 1107239087 ; DOI: 10.1017/CBO9781107239081.027

Toàn văn không sẵn có

5
Shakespeare and English nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shakespeare and English nationalism

Prince, Kathryn

Shakespeare in the Eighteenth Century, pp.277-294

ISBN: 9780521898607 ; ISBN: 9781107479890 ; ISBN: 0521898609 ; ISBN: 1107479894 ; E-ISBN: 9781139047333 ; E-ISBN: 1139047337 ; DOI: 10.1017/CBO9781139047333.019

Toàn văn sẵn có

6
Empire and nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empire and nationalism

Brantlinger, Patrick

The Cambridge Companion to English Literature, 1830–1914, pp.251-269

ISBN: 9780521882880 ; ISBN: 9780521709323 ; ISBN: 0521882885 ; ISBN: 0521709326 ; E-ISBN: 9781139002806 ; E-ISBN: 1139002805 ; DOI: 10.1017/CCOL9780521882880.014

Toàn văn không sẵn có

7
Nationalism and imperialism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and imperialism

Rowe, John Carlos

Henry James in Context, pp.246-257

ISBN: 9780521514613 ; ISBN: 9781107456853 ; ISBN: 0521514614 ; ISBN: 1107456851 ; E-ISBN: 9780511763311 ; E-ISBN: 051176331X ; DOI: 10.1017/CBO9780511763311.027

Toàn văn sẵn có

8
Hubert Butler and nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hubert Butler and nationalism

The Literature of Ireland: Culture and Criticism, pp.252-259

ISBN: 9780521118231 ; ISBN: 9780521136525 ; ISBN: 0521118239 ; ISBN: 0521136520 ; E-ISBN: 9780511760662 ; E-ISBN: 0511760663 ; DOI: 10.1017/CBO9780511760662.021

Toàn văn sẵn có

9
Eastern Europe, 1944–9: Communism, nationalism, expulsion
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eastern Europe, 1944–9: Communism, nationalism, expulsion

Germans to Poles: Communism, Nationalism and Ethnic Cleansing after the Second World War, pp.306-348

ISBN: 9781107595484 ; ISBN: 9781108035545 ; ISBN: 9781107671485 ; ISBN: 1107595487 ; ISBN: 110803554X ; ISBN: 1107671485 ; E-ISBN: 9781139088336 ; E-ISBN: 1139088335 ; DOI: 10.1017/CBO9781139088336.012

Toàn văn không sẵn có

10
Globalization, Nationalism and Theatre in British India
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization, Nationalism and Theatre in British India

Globalization, Nationalism and the Text of 'Kichaka-Vadha': The First English Translation of the Marathi Anticolonial Classic, with a Historical Analysis of Theatre in British India, pp.1-2

E-ISBN: 9781783082667 ; E-ISBN: 1783082666

Toàn văn sẵn có

11
European Nationalism and British India
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Nationalism and British India

British India and Victorian Literary Culture, pp.95-103

E-ISBN: 9780748699698 ; E-ISBN: 0748699694

Toàn văn sẵn có

12
Staging Realism and the Ambivalence of Nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staging Realism and the Ambivalence of Nationalism

Realism in the Twentieth-Century Indian Novel: Colonial Difference and Literary Form, pp.101-127

ISBN: 9781107027633 ; ISBN: 1107027632 ; E-ISBN: 9781139226554 ; E-ISBN: 113922655X ; DOI: 10.1017/CBO9781139226554.006

Toàn văn sẵn có

13
Language policy, the nation and nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language policy, the nation and nationalism

Wright, Sue

The Cambridge Handbook of Language Policy, pp.59-78

ISBN: 9780521195652 ; ISBN: 0521195659 ; E-ISBN: 9780511979026 ; E-ISBN: 0511979029 ; DOI: 10.1017/CBO9780511979026.006

Toàn văn sẵn có

14
Renaissance Revisited: Pound's Foray into Italian Cultural Nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renaissance Revisited: Pound's Foray into Italian Cultural Nationalism

Fascist Directive: Ezra Pound and Italian Cultural Nationalism, pp.47-82

E-ISBN: 9781942954064 ; E-ISBN: 1942954069

Toàn văn không sẵn có

15
The Fascist Cultural Nationalism of the Vivaldi Revival
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Fascist Cultural Nationalism of the Vivaldi Revival

Fascist Directive: Ezra Pound and Italian Cultural Nationalism, pp.159-198

E-ISBN: 9781942954064 ; E-ISBN: 1942954069

Toàn văn không sẵn có

16
Modernism and the Urban Imaginary 2: Nationalism, Internationalism, and Cosmopolitanism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernism and the Urban Imaginary 2: Nationalism, Internationalism, and Cosmopolitanism

James, David

The Cambridge History of Modernism, pp.235-249

ISBN: 9781107034693 ; ISBN: 1107034698 ; E-ISBN: 9781139540902 ; E-ISBN: 1139540904 ; DOI: 10.1017/9781139540902.016

Toàn văn không sẵn có

17
Women, Reform, and Nationalism in Three Novels of Muslim Life
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women, Reform, and Nationalism in Three Novels of Muslim Life

Kaul, Suvir

A History of the Indian Novel in English, pp.133-146

ISBN: 9781107079960 ; ISBN: 9781107439306 ; ISBN: 1107079969 ; ISBN: 1107439302 ; E-ISBN: 9781139942355 ; E-ISBN: 1139942352 ; DOI: 10.1017/CBO9781139942355.009

Toàn văn không sẵn có

18
Nationalism, race and class in The Colleen Bawn
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, race and class in The Colleen Bawn

Dion Boucicault: Irish Identity on Stage, pp.13-28

ISBN: 9781107007932 ; ISBN: 9781107534278 ; ISBN: 1107007933 ; ISBN: 1107534275 ; E-ISBN: 9781139051743 ; E-ISBN: 1139051741 ; DOI: 10.1017/CBO9781139051743.003

Toàn văn sẵn có

19
Indigenous Herencias: Creoles, Mestizaje, and Nations before Nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indigenous Herencias: Creoles, Mestizaje, and Nations before Nationalism

Arias, Arturo

The Cambridge History of Latina/o American Literature, pp.33-50

ISBN: 9781107183087 ; ISBN: 9781316634172 ; ISBN: 1107183081 ; ISBN: 1316634175 ; E-ISBN: 9781316869468 ; E-ISBN: 1316869466 ; DOI: 10.1017/9781316869468.003

Toàn văn không sẵn có

20
‘How SCOTTISH I am’: Alasdair Gray, Race and Neo-nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘How SCOTTISH I am’: Alasdair Gray, Race and Neo-nationalism

Platt, Len

Postmodern Literature and Race, pp.129-144

ISBN: 9781107042483 ; ISBN: 1107042488 ; E-ISBN: 9781107337022 ; E-ISBN: 110733702X ; DOI: 10.1017/CBO9781107337022.012

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 519  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (147)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1994  (31)
  2. 1994đến1999  (71)
  3. 2000đến2005  (99)
  4. 2006đến2012  (177)
  5. Sau 2012  (141)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...