skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24.299  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Languages & Literatures xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Gender: The 1970s, The Six Million Dollar Man, and The Bionic Woman

Jenkins, Tricia

Journal of Popular Culture, Feb 2011, Vol.44(1), p.93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223840 ; E-ISSN: 15405931

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnationalization of Korean Popular Culture and the Rise of "Pop Nationalism" in Korea

Joo, Jeongsuk

Journal of Popular Culture, Jun 2011, Vol.44(3), p.489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223840 ; E-ISSN: 15405931

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
On “Nationalism and the Imagination”
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On “Nationalism and the Imagination”

Franco, Jean

PMLA, 05/2014, Vol.129(3), pp.504-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-8129 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1632/pmla.2014.129.3.504

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cockfight Nationalism: Blood Sport and the Moral Politics of American Empire and Nation Building

Davis, Janet

American Quarterly, Sep 2013, Vol.65(3), pp.549-574,765 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030678 ; E-ISSN: 10806490

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENABLING AZTLÁN: ARTURO ISLAS JR., DISABILITY, AND CHICANO CULTURAL NATIONALISM

Minich, Julie Avril

Modern Fiction Studies, 1 December 2011, Vol.57(4), pp.694-714 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267724 ; E-ISSN: 1080658X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cricket and Majoritarian Nationalism in Chetan Bhagat's THE 3 MISTAKES OF MY LIFE

Ramamoorthy, Rakesh

The Explicator, 01 October 2016, Vol.74(4), p.202-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4940 ; E-ISSN: 1939-926X ; DOI: 10.1080/00144940.2016.1235540

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medievalism, nationalism, colonialism: introduction

Lynch, Andrew ; Trigg, Stephanie ; D'Arcens, Louise

Australian Literary Studies, Vol. 26, No. 3-4, Oct-Nov 2011: 1-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-9697

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADULTERY BEHIND PURDAH AND THE POLITICS OF INDIAN MUSLIM NATIONALISM IN ZEENUTH FUTEHALLY'S ZOHRA

Hai, Ambreen

Modern Fiction Studies, Summer 2013, Vol.59(2), pp.317-345,461-462 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267724 ; E-ISSN: 1080658X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Stephen Dedalus and Nationalism without Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stephen Dedalus and Nationalism without Nationalism

Aleksandar Stević

Journal of Modern Literature, 1 October 2017, Vol.41(1), pp.40-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022281X ; E-ISSN: 15291464 ; DOI: 10.2979/jmodelite.41.1.04

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Singapore, State Nationalism, and the Production of Diaspora

Naruse, Cheryl Narumi

CLCWeb: Comparative Literature and Culture, 2013, Vol.15(2), p.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1481-4374 ; E-ISSN: 1481-4374

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtuality, Nationalism, and Globalization in Zhang's Hero

Zhu, Ping

CLCWeb: Comparative Literature and Culture, 2013, Vol.15(2), p.17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1481-4374 ; E-ISSN: 1481-4374

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biopolitical correspondences: settler nationalism, thanatopolitics, and the perils of hybridity

Griffiths, Michael R.

Australian Literary Studies, June, 2011, Vol.26(2), p.20(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-9697

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Sowing Death in Our Women's Wombs": Modernization and Indigenous Nationalism in the 1960s Peace Corps and Jorge Sanjinés' "Yawar Mallku"

Geidel, Molly

American Quarterly, 1 September 2010, Vol.62(3), pp.763-786 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030678 ; E-ISSN: 10806490

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Sowing death in our women's wombs": modernization and indigenous nationalism in the 1960s peace corps and Jorge Sanjines' Yawar Mallku

Geidel, Molly

American Quarterly, Sept, 2010, Vol.62(3), p.763-786 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the Nature of Thoreau's “Walking”

Menard, Andrew

The New England Quarterly, 2012, Vol.85(4), pp.591-621 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4866 ; DOI: 10.1162/TNEQ_a_00229

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Nationalism in Scott's Old Mortality

Martínez García, Montserrat

CLCWeb: Comparative Literature and Culture, 2010, Vol.12(1), p.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1481-4374 ; E-ISSN: 1481-4374

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staging realism and the ambivalence of nationalism in the colonial novel

Anjaria, Ulka

Novel, 2011, Vol.44(2), p.186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1945-8509 ; DOI: 10.1215/00295132-1260950

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
A Romance That Failed: Bessie Head and Black Nationalism in 1960s South Africa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Romance That Failed: Bessie Head and Black Nationalism in 1960s South Africa

Pucherova, Dobrota

Research in African Literatures June 2011, Vol.42(2), pp.105-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00345210 ; E-ISSN: 15272044 ; DOI: 10.2979/reseafrilite.42.2.105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Widening the Fight for Ireland's Freedom: Revolutionary Nationalism in Its Global Contexts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Widening the Fight for Ireland's Freedom: Revolutionary Nationalism in Its Global Contexts

Jackson, Alvin

Victorian Studies, 1 October 2011, Vol.54(1), pp.95-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00425222 ; E-ISSN: 15272052 ; DOI: 10.2979/victorianstudies.54.1.95

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Black Nationalism to the Ethnic Revival: "Meridian's" Lynne Rabinowitz

Cardon, Lauren S.

MELUS, 1 October 2011, Vol.36(3), pp.159-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163755X ; E-ISSN: 19463170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24.299  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (12.221)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (363)
 2. 1961đến1974  (628)
 3. 1975đến1988  (1.128)
 4. 1989đến2003  (7.266)
 5. Sau 2003  (14.898)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (19.083)
 2. Bình xét khoa học  (5.204)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (317)
 2. French  (298)
 3. Afrikaans  (94)
 4. German  (86)
 5. Portuguese  (85)
 6. Italian  (40)
 7. Polish  (13)
 8. Arabic  (9)
 9. Chinese  (9)
 10. Norwegian  (7)
 11. Dutch  (6)
 12. Slovenian  (6)
 13. Slovak  (4)
 14. Russian  (4)
 15. Danish  (4)
 16. Czech  (3)
 17. Romanian  (3)
 18. Swedish  (3)
 19. Hungarian  (2)
 20. Korean  (2)
 21. Turkish  (2)
 22. Greek  (1)
 23. Hebrew  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tinker, Hugh
 2. Eisenlohr, Patrick
 3. Makoni, Busi
 4. Akpome, Aghogho
 5. Cheah, Pheng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...