skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Language Workbench xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composable languages for bioinformatics: the NYoSh experiment

Manuele Simi ; Fabien Campagne

PeerJ, 01 January 2014, Vol.2, p.e241 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2167-8359 ; DOI: 10.7717/peerj.241

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Simi, M.
  2. Fabien Campagne
  3. Manuele Simi
  4. Campagne, Fabien
  5. Simi, Manuele

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...