skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Chủ đề: Dramatic Arts xóa Chủ đề: France xóa Chủ đề: Language & Literature xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The French road movie space, mobility, identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The French road movie space, mobility, identity

Archer, Neil

E-ISBN 9780857457707 ; E-ISBN 9780857457714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Dawsonera  (1)
  2. JSTOR Books  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Neil Archer
  2. Archer, Neil

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...