skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Tác giả/ người sáng tác: May, Stephen xóa Chủ đề: Language xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language rights: Moving the debate forward

May, Stephen

Journal of Sociolinguistics, August 2005, Vol.9(3), pp.319-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-6441 ; E-ISSN: 1467-9841 ; DOI: 10.1111/j.1360-6441.2005.00295.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language (Book Review)

Williams, Colin H.

Sociology, 1 November 2002, Vol.36(4), pp.1021-1023 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contesting hegemonic and monolithic constructions of language rights ‘discourse’

May, Stephen

Journal of Multicultural Discourses, 01 March 2012, Vol.7(1), p.21-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-7143 ; E-ISSN: 1747-6615 ; DOI: 10.1080/17447143.2012.660944

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. May, Stephen
  2. May, S
  3. Williams, Colin
  4. Williams, Colin H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...