skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Ngôn ngữ: German xóa Tác giả/ người sáng tác: Harmens, Harry xóa Chủ đề: Land Use xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metalle und Stickstoff angereichert in Moosen Sachsens
Metals and nitrogen concentrations in Mosses sampled in Saxony

Kaltz, Andrea ; Harmens, Harry ; Holy, Marcel ; Pesch, Roland ; Schröder, Winfried ; Ilyin, I.

Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung, 2010, Vol.22(5), pp.610-626 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0934-3504 ; E-ISSN: 1865-5084 ; DOI: 10.1007/s12302-010-0126-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anreicherung atmosphärischer Depositionen von Metallen und Stickstoff in Moosen Mecklenburg-Vorpommerns von 1990 bis 2005
Accumulation of metals and nitrogen from atmospheric depositions between 1990 and 2005 in Mecklenburg-Western Pomerania

Genßler, Lutz ; Holy, Marcel ; Pesch, Roland ; Schröder, Winfried ; Harmens, Harry ; Ilyin, Ilia

Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung, 2010, Vol.22(5), pp.596-609 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0934-3504 ; E-ISSN: 1865-5084 ; DOI: 10.1007/s12302-010-0128-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erfassung der Anreicherung von Metallen und Stickstoff in baden-württembergischen Moosen
Monitoring the bioaccumulation of metals and nitrogen as part of the long-term integrated environmental monitoring in Baden-Württemberg

Schröder, Winfried ; Holy, Marcel ; Pesch, Roland ; Ilyin, Ilia ; Harmens, Harry ; Gebhardt, Harry

Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung, 2010, Vol.22(6), pp.721-735 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0934-3504 ; E-ISSN: 1865-5084 ; DOI: 10.1007/s12302-010-0146-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schröder, Winfried
  2. Schroeder, W
  3. Schröder, W
  4. Harmens, H
  5. Holy, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...