skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Land Application xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of antibiotic resistance genes (ARGs) in anaerobic digestion and land application of swine wastewater

Sui, Qianwen ; Zhang, Junya ; Chen, Meixue ; Tong, Juan ; Wang, Rui ; Wei, Yuansong

Environmental Pollution, June 2016, Vol.213, pp.751-759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2016.03.038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of natural zeolite and nitrification inhibitor on organics degradation and nitrogen transformation during sludge composting

Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Li, Kun ; Chen, Meixue ; Tong, Juan ; Qi, Lu ; Wei, Yuansong

Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol.23(2), pp.1324-1334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-015-5326-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soil types influence the fate of antibiotic-resistant bacteria and antibiotic resistance genes following the land application of sludge composts

Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Tong, Juan ; Zhong, Hui ; Wang, Yawei ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong

Environment International, September 2018, Vol.118, pp.34-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; E-ISSN: 1873-6750 ; DOI: 10.1016/j.envint.2018.05.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fate of microbial pollutants and evolution of antibiotic resistance in three types of soil amended with swine slurry

Sui, Qianwen ; Zhang, Junya ; Chen, Meixue ; Wang, Rui ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Environmental Pollution, February 2019, Vol.245, pp.353-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2018.11.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sludge bio-drying followed by land application could control the spread of antibiotic resistance genes

Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Lu, Tiedong ; Zhong, Hui ; Shen, Peihong ; Wei, Yuansong

Environment International, September 2019, Vol.130, p.104906 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; E-ISSN: 1873-6750 ; DOI: 10.1016/j.envint.2019.104906

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wei, Yuansong
  2. Sui, Q.
  3. Zhang, J.
  4. Sui, Qianwen
  5. Wei, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...