skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Nhan đề tạp chí: IFIP Advances in Information and Communication Technology xóa Chủ đề: Labview xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control Interfaces for a Collaborative System Using LabView Package

Panfir, Alina Ninett ; Covaci, Alexandra ; Postelnicu, Cristian-Cezar ; Mogan, Gheorghe

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2012, Vol.AICT-372, pp.33-40 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-28255-3_4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Greenhouse Temperature Monitoring System Based on Labview

Zheng, Zhihong ; Zhang, Kai ; Liu, Chengliang

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2011, Vol.AICT-345(Part II), pp.23-29 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-18336-2_4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, K.
  2. Mogan, Gheorghe
  3. Covaci, Alexandra
  4. Covaci, A.
  5. Zheng, Zhihong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...