skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lập trình hướng đối tượng xóa Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An introduction to object-oriented programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to object-oriented programming

Budd Timothy

Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co., c1991. - (005.1 BUD 1991) - ISBN0201547090

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Data structures and algorithms : with object-oriented design patterns in C++
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data structures and algorithms : with object-oriented design patterns in C++

Preiss Bruno R.

New York : John Wiley Sons, c1999. - (005.1 PRE 1999) - ISBN0471241342 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Data abstraction and object-oriented programming in C++
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data abstraction and object-oriented programming in C++

Gorlen Keith E.; Orlow Sanford M; Plexico Perry S

Chichester : John Wiley & Sons , 1991 - (005.1 GOR 1991) - ISBN047192346X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Transition to object-oriented software development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transition to object-oriented software development

Fayad Mohamed; Laitinen Mauri

New York : Wiley, 1998 - (005.1 FAY 1998) - ISBN0471245291 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
The Ruby programming language
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ruby programming language

Flanagan David.; Matsumoto Yukihiro

Beijing ; Sebastopol, CA : O'Reilly, 2008. - (005.1 FLA 2008) - ISBN0596516177;ISBN9780596516178

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Discovering Smalltalk
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering Smalltalk

Lalonde Wilf

Redwood City, Calif. : Benjamin/Cummings Pub., c1994. - (005.26 LAL 1994) - ISBN0805327207

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Object-oriented system development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented system development

Champeaux Denis de; Faure Penelope; Lea Douglas; Object-oriented programming

Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1993. - (005.1 CHA 1993) - ISBN020156355X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
The essential distributed objects survival guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The essential distributed objects survival guide

Orfali Robert; Edwards Jeri; Harkey Dan

New York : John Wiley & Sons, INC., c1996 - (005.7 ORF 1996) - ISBN0471129933 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Introductory programming with object-oriented C++ : an IS perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introductory programming with object-oriented C++ : an IS perspective

Harrington Jan L.

New York : J. Wiley, c1997 - (005.13 HAR 1997) - ISBN0471163716 (paper : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Java software solutions : foundations of program design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Java software solutions : foundations of program design

Lewis John; Loftus William

Reading, Mass. : Addison-Wesley, c2000. - (005.13 LEW 2000) - ISBN0201612712

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Inside Smalltalk. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside Smalltalk. Volume 2

LaLonde Wilf R.; Pugh John R

New Jersey: Prentice Hall, 1991 - (005.13 LAL(2) 1991) - ISBN0134659643

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Inside Smalltalk. Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside Smalltalk. Volume 1

LaLonde Wilf R.; Pugh John R.

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, ©1990-©1991. - (005.13 LAL(1) 1990) - ISBN0134684141

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Object-oriented programming in C++
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented programming in C++

Lafore Robert ‰q (Robert W.)

Indianapolis, Indiana: Sams Publishing, 2002 - (005.13 LAF 2002) - ISBN0672323087

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
An introduction to object-oriented programming with Java
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to object-oriented programming with Java

Wu C. Thomas.

Boston, Mass. : McGraw Hill, 2001 - (005.13 WU 2001) - ISBN0072396849 (softcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 6 phiên bản

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...