skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lập trình xóa Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Logical foundations of functional programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Logical foundations of functional programming

Huet Gerard

Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1990. - (005.1 LOG 1990) - ISBN0201172348

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Principles of constraint programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of constraint programming

Apt Krzysztof R.

Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2003. - (005.1 APT 2003) - ISBN0521825830 (hardback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Concurrent programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrent programming

Burns Alan; Davies Geoff

Wokingham, Eng. ; Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co., c1993. - (005.2 BUR 1993) - ISBN0201544172 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
An introduction to object-oriented programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to object-oriented programming

Budd Timothy

Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co., c1991. - (005.1 BUD 1991) - ISBN0201547090

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
The unified modeling language user guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The unified modeling language user guide

Booch Grady.; Rumbaugh James; Jacobson Ivar

Reading Mass. : Addison-Wesley, c1999. - (005.1 BOO 1999) - ISBN0201571684 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Object-oriented analysis and design with applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented analysis and design with applications

Booch Grady.

Redwood City, Calif. : Benjamin/Cummings Pub. Co., c1994. - (005.1 BOO 1994) - ISBN0805353402

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
7
Perl weekend crash course
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perl weekend crash course

Merlino Joseph.

New York, NY : Hungry Minds, c2002. - (005.1 MER 2002) - ISBN0764548271 (paperback : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Practical FPGA programming in C
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical FPGA programming in C

Pellerin David.; Thibault Scott

Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall Professional Technical Reference, 2005. - (005.13 PEL 2005) - ISBN0131543180

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
CUDA application design and development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CUDA application design and development

Farber Rob.

Waltham, MA : Morgan Kaufmann, c2011. - (005.3 FAR 2011) - ISBN9780123884268 (pbk.);ISBN0123884268 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Object-oriented system development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented system development

Champeaux Denis de; Faure Penelope; Lea Douglas; Object-oriented programming

Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1993. - (005.1 CHA 1993) - ISBN020156355X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Objective-C : object-oriented programming techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objective-C : object-oriented programming techniques

Pinson Lewis J.; Wiener Richard

Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1991. - (005.26 PIN 1991) - ISBN0201508281

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
The unified software development process
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The unified software development process

Jacobson Ivar.; Booch Grady; Rumbaugh James

Reading, Mass : Addison-Wesley, c1999. - (005.1 JAC 1999) - ISBN0201571692

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...