skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Engineering xóa Tác giả/ người sáng tác: Liu, Feng xóa Chủ đề: Lösungsdiffusion xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A hyperbolic phase-field model for rapid solidification of a binary alloy

Wang, Haifeng ; Kuang, Wangwang ; Zhang, Xiao ; Liu, Feng

Journal of Materials Science, Feb 1, 2015, Vol.50(3), p.1277(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8686-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling of eutectic dendrite growth in undercooled binary alloys.(Original Paper)

Kuang, Wangwang ; Wang, Haifeng ; Liu, Feng ; Sobolev, S. L.

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(4), p.2141(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9524-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, H.
  2. Kuang, W.
  3. Kuang, Wangwang
  4. Wang, Haifeng
  5. Liu, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...