skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Matta, Nada xóa Chủ đề: Knowledge Representation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MANUFACTURING QUALITY INFORMATION SUPPORTING CONCURRENT DESIGN DECISIONS

Wang, Keqin ; Roucoules, Lionel ; Matta, Nada ; Tong, Shurong ; Eynard, Benoit

IFAC Proceedings Volumes, 2006, Vol.39(3), pp.771-776

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20060517-3-FR-2903.00381

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Eynard, Benoit
  2. Roucoules, Lionel
  3. Matta, Nada
  4. Tong, Shurong
  5. Wang, Keqin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...