skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Xiangmin xóa Chủ đề: Knowledge Detection xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inferring user knowledge level from eye movement patterns

Cole, Michael J ; Gwizdka, Jacek ; Liu, Chang ; Belkin, Nicholas J ; Zhang, Xiangmin

Information Processing and Management, September 2013, Vol.49(5), pp.1075-1091 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2012.08.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Belkin, Nj
  2. Belkin, N.J.
  3. Gwizdka, Jacek
  4. Cole, Michael J
  5. Cole, M.J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...