skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Kation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determining the selectivity of divalent metal cations for the carboxyl group of alginate hydrogel beads during competitive sorption

An, Byungryul ; Lee, Healim ; Lee, Soonjae ; Lee, Sang-Hyup ; Choi, Jae-Woo

Journal of Hazardous Materials, 15 November 2015, Vol.298, pp.11-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2015.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of organic-inorganic hybrid composite particle for removal of heavy metal ions from aqueous solution and its toxicity evaluation

Lee, Soonjae ; Kim, Nahae ; Cho, Seulki ; Ryu, Jae-Chun ; Cho, Yoon ; Park, Jeong-Ann ; Lee, Sang-Hyup ; Kim, Juyoung ; Choi, Jae-Woo

European Polymer Journal, October 2017, Vol.95, pp.335-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-3057 ; E-ISSN: 1873-1945 ; DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2017.08.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Choi, JW
  2. Lee, Sh
  3. Lee, S
  4. Lee, Soonjae
  5. Lee, Sang-Hyup

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...