skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Political Trust in Conditioning Perceptions of Corruption

Wroe, Andrew ; Allen, Nicholas ; Birch, Sarah

Wroe, Andrew and Allen, Nicholas and Birch, Sarah (2013) The Role of Political Trust in Conditioning Perceptions of Corruption. European Political Science Review, 5 (2). pp. 175-195. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1755-7739

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping of southern security and justice civil society organisations and networks

Bakrania, Shiv ; Gasana, Jean - Marie ; Rauch, Janine ; Kamenju, Jan ; Tadesse, Medhane ; Hutchful, Eboe ; Andoseh, Priscilla ; Malebang, Gabriel ; Chakravarthi, Rekha ; Karthika, Annapoorna ; Chawla, Gautam ; Hernandez, Carolina ; Pabelina, Karla Mae ; D'amato - Adib, Flavia ; Kabbara, Khaled ; Ghdayed, Ghaydaa

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security system transformation in Sierra Leone, 1997-2007

Albrecht, Peter ; Jackson, Paul

ISBN: 07400275409780740027549

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing intelligence dynamics in Africa

Africa, Sandy ; Kwadjo, Johnny

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

SSR and post-conflict reconstruction: armed wing of state-building?

Jackson, Paul

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

No ownership, no commitment: a guide to local ownership of Security Sector reform

Nathan, Laurie

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...