skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Chủ đề: Japan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dawn That Never Comes: Shimazaki Toson and Japanese Nationalism

Fujii, James

The Journal of Asian Studies, Vol.63(3), pp.796-798 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-inventing Japan: Time, Space, Nation

Aso, Noriko

The Journal of Asian Studies, Vol.59(4), pp.1026-1028 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Under the Shadow of Nationalism: Politics and Poetics of Rural Japanese Women

Roberts, Glenda

The Journal of Asian Studies, Vol.60(2), pp.563-566 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Koreans in Japan: Critical Voices from the Margin

Grinker, Roy

The Journal of Asian Studies, Vol.61(1), pp.280-282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kamikaze, Cherry Blossoms, and Nationalisms: The Militarization of Aesthetics in Japanese History

Fruhstuck, Sabine

The Journal of Asian Studies, Vol.62(3), pp.958-960 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discourses of the Vanishing: Modernity, Phantasm, Japan

Tamanoi, Mariko

The Journal of Asian Studies, Vol.55(2), p.460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Meiji Unification through the Lens of Ishikawa Prefecture

Steele, M

The Journal of Asian Studies, Vol.55(4), pp.997-999 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercantilism in a Japanese Domain: The Merchant Origins of Economic Nationalism in Eighteenth-century Tosa

Ooms, Herman

The Journal of Asian Studies, Vol.59(4), pp.1033-1034 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dreams of Difference: The Japan Romantic School and the Crisis of Modernity

Hirata, Hosea

The Journal of Asian Studies, Vol.57(2), pp.522-524 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Picturing Japaneseness: Monumental Style, National Identity, Japanese Film

Miyao, Daisuke

The Journal of Asian Studies, Vol.58(2), pp.515-516 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercantilism in a Japanese Domain: The Merchant Origins of Economic Nationalism in 18th-Century Tosa.(Review)

Ravina, Mark

Harvard Journal of Asiatic Studies, Dec, 2000, Vol.60(2), p.646(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0073-0548

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercantilism in a Japanese Domain: The Merchant Origins of Economic Nationalism in 18th-Century Tosa.(Review)

Brown, Philip C.

Journal of Japanese Studies, Wntr, 2000, Vol.26(1), p.228(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-6848

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (2)
 2. 1998đến1998  (1)
 3. 1999đến1999  (1)
 4. 2000đến2001  (5)
 5. Sau 2001  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tamanoi, Mariko Asano
 2. Roberts, Glenda S.
 3. Roy Richard Grinker
 4. Sabine Frühstück
 5. Brown, Philip C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...