skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Tác giả/ người sáng tác: Lee, Sang-Hyup xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Environmental Studies xóa Chủ đề: Isotherms xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pilot-Scale Test for a Phosphate Treatment Using Sulfate-Coated Zeolite at a Sewage Disposal Facility

Choi, Jae-Woo ; Kwon, Kyu-Sang ; Lee, Soonjae ; An, Byungryul ; Hong, Seok-Won ; Lee, Sang-Hyup

Water, Air and Soil Pollution, Feb 2014, Vol.225(2), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1835-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee , Soonjae
  2. Lee , Sang-Hyup
  3. Hong, Seok-Won
  4. Choi, JW
  5. Kwon, KS

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...