skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Isoniazid xóa Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Nhan đề tạp chí: Scientific Reports (Nature Publisher Group) xóa Tác giả/ người sáng tác: Levasseur, Anthony xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pulmonary Isolation of Multidrug resistant ``Mycobacterium simulans'' and Mycobacterium tuberculosis from a patient in the Horn of Africa

Bouzid, Feriel ; Osman, Djaltou Aboubaker ; Baptiste, Emeline ; Delerce, Jeremy ; Hassan, Mohamed Osman ; Arreh, Warsama Ibrahim ; Levasseur, Anthony ; Garnotel, Eric ; Drancourt, Michel; Combe, Isabelle (Editor)

Scientific Reports, 2018, Vol.8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-33737-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bouzid, Fériel
  2. Hassan, Mo
  3. Delerce, Jeremy
  4. Baptiste, Emeline
  5. Hassan, Mohamed Osman

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...