skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Peace Research xóa Tác giả/ người sáng tác: Harpviken, Kristian Berg xóa Chủ đề: Islamic Fundamentalism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcending Traditionalism: The Emergence of Non-State Military Formations in Afghanistan

Harpviken, Kristian Berg

Journal of Peace Research, August 1997, Vol.34(3), pp.271-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343397034003003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Harpviken, Kristian
  2. Harpviken, Kb
  3. Harpviken, Kristian Berg
  4. Harpviken, K.B.
  5. Kristian Berg Harpviken

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...