skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.049  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa Chủ đề: Islam xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between nationalism and civilizationism: the European populist moment in comparative perspective

Brubaker, Rogers

Ethnic and Racial Studies, 21 June 2017, Vol.40(8), p.1191-1226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2017.1294700

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“The world’s best minority”: Parsis and Hindutva’s ethnic nationalism in India

Buck, Jesse

Ethnic and Racial Studies, 08 December 2017, Vol.40(15), p.2806-2822 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2016.1259492

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Islam in Cold War Turkey, 1944–69

Aytürk, Ilker

Middle Eastern Studies, 03 September 2014, Vol.50(5), p.693-719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2014.911177

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Curbing Kurdish ethno-nationalism in Turkey: an empirical assessment of pro-Islamic and socio-economic approaches

Sarigil, Zeki

Ethnic and Racial Studies, 01 March 2010, Vol.33(3), p.533-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870903118114

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ankara Consensus: Islamists, Kemalists, and Why Turkey's Nationalism Remains Overlooked

Sørensen, Bo Ærenlund

Middle Eastern Studies, 01 July 2012, Vol.48(4), p.613-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2012.682301

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Nationalism, Modernism and Secularism: The Ambivalent Place of ‘Alevi Identities’

Kose, Talha

Middle Eastern Studies, 01 July 2013, Vol.49(4), p.590-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2013.798309

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ISLAMIZATION OF ARAB NATIONALISM

Myhill, John

Critical Review, 01 March 2010, Vol.22(1), p.19-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-3811 ; E-ISSN: 1933-8007 ; DOI: 10.1080/08913811003625463

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islam, Nationalism, and Kurdish Ethnopolitics in Turkey

Jacoby, Tim ; Tabak, Hüsrev

Peace Review, 01 June 2015, p.00-00 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-2659 ; E-ISSN: 1469-9982 ; DOI: 10.1080/10402659.2015.1063379

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Somalia's Al Shabaab: Clans vs Islamist nationalism

Solomon, Hussein

South African Journal of International Affairs, 09 October 2014, p.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1022-0461 ; E-ISSN: 1938-0275 ; DOI: 10.1080/10220461.2014.967286

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islam, nationalism and state in the Muslim Caucasus

Yemelianova, Galina

Caucasus Survey, 01 April 2014, Vol.1(2), p.3-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2376-1199 ; E-ISSN: 2376-1202 ; DOI: 10.1080/23761199.2014.11417291

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Taliban, religious revival and innovation in Afghan nationalism

Raqib, Mariam ; Barreto, Amilcar Antonio

National Identities, 21 October 2013, p.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-8944 ; E-ISSN: 1469-9907 ; DOI: 10.1080/14608944.2013.843517

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Separation of Islam and Nationalism in Turkey

Bacik, Gokhan

Nationalism and Ethnic Politics, 27 May 2011, Vol.17(2), p.140-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537113.2011.575310

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Historical “Stickiness” of Nationalism Inside Turkey's Political Field

Akdeni̇z, Eylem ; Göker, Emrah

Turkish Studies, 01 September 2011, Vol.12(3), p.309-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-3849 ; E-ISSN: 1743-9663 ; DOI: 10.1080/14683849.2011.604218

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamist women of Hamas: between feminism and nationalism

Jad, Islah

Inter-Asia Cultural Studies, 01 June 2011, Vol.12(2), p.176-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1464-9373 ; E-ISSN: 1469-8447 ; DOI: 10.1080/14649373.2011.554647

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Rhetoric of Traumatic Nationalism in the Ground Zero Mosque Controversy

Pierce, Lee

Quarterly Journal of Speech, 02 January 2014, Vol.100(1), p.53-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-5630 ; E-ISSN: 1479-5779 ; DOI: 10.1080/00335630.2014.888461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radical Islamism, Traditional Islam and Ethno-Nationalism in the Northern Caucasus

Bram, Chen ; Gammer, Moshe

Middle Eastern Studies, 01 March 2013, Vol.49(2), p.296-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2013.763797

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkish nationalism at its beginning: Analysis of Türk Yurdu , 1913–1918

Balkılıç, Özgür ; Dölek, Deniz

Nationalities Papers, 01 March 2013, Vol.41(2), p.316-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2012.752353

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The dragon is not always red: the extreme right and ultra-nationalism in Wales

Alessio, Dominic

National Identities, 26 February 2015, p.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-8944 ; E-ISSN: 1469-9907 ; DOI: 10.1080/14608944.2014.987658

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘We can leave neither’: Mohamed Ali, Islam and Nationalism in colonial India

Raisur Rahman, M.

South Asian History and Culture, 01 April 2012, Vol.3(2), p.254-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1947-2498 ; E-ISSN: 1947-2501 ; DOI: 10.1080/19472498.2012.664432

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Religion in the Discourse of Russia’s ‘Critical Experts of Islam’

Kovalskaya, Kristina

Islam and Christian–Muslim Relations, 03 April 2017, Vol.28(2), p.141-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6410 ; E-ISSN: 1469-9311 ; DOI: 10.1080/09596410.2017.1284971

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.049  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.038)
 2. Toàn văn trực tuyến (266)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (19)
 2. 1987đến1994  (61)
 3. 1995đến2002  (270)
 4. 2003đến2011  (991)
 5. Sau 2011  (708)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (1.935)
 2. Bình xét khoa học  (114)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (16)
 2. Chinese  (13)
 3. Spanish  (9)
 4. Indonesian  (1)
 5. Italian  (1)
 6. German  (1)
 7. Korean  (1)
 8. Portuguese  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gammer, Moshe
 2. Karagiannis, Emmanuel
 3. Fox, Jonathan
 4. Bacik, Gokhan
 5. Kia, Mehrdad

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...