skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyen, Cong Vinh xóa Chủ đề: Irrigation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effects of using wastewater as nutrient sources on soil  chemical properties in peri‐urban agricultural systems 
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of using wastewater as nutrient sources on soil  chemical properties in peri‐urban agricultural systems 

Nguyen, Manh Khai; Pham, Thanh Tuan; Nguyen, Cong Vinh; Oborn, Ingrid 

Nguyen, Manh Khai. et al. (2008). Effects of using wastewater as nutrient sources on soil  chemical properties in peri‐urban agricultural systems. VNU Journal of Science, Earth Sciences 24, p. 87-95; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4571

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyen, Cong Vinh
  2. Pham, Thanh Tuan
  3. Nguyen, Manh Khai
  4. Oborn, Ingrid 

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...