skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Năm xuất bản: Trước1989 xóa Chủ đề: Iron xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collision Dissociation Model in Ion Nitriding

Bingzhong, Xu ; Yingzhi, Zhang

Surface Engineering, 01 January 1987, Vol.3(3), p.226-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-0844 ; E-ISSN: 1743-2944 ; DOI: 10.1179/sur.1987.3.3.226

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic relaxation in pre-annealed amorphous (fe 0.1 ni 0.35 co 0.55 ) 78 si 8 b 14

Zhang Yan Zhong

Journal of Physics F: Metal Physics, 1987, Vol.17(3), pp.767-777

ISSN: 0305-4608 ; E-ISSN: ; DOI: 10.1088/0305-4608/17/3/020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystallization of Fe‐B amorphous alloys: A NMR and x‐ray study

Zhang, Y. D. ; Budnick, J. I. ; Ford, J. C. ; Hines, W. A. ; Sanchez, F. H. ; Hasegawa, R.

Journal of Applied Physics, 15 April 1987, Vol.61(8), pp.3231-3233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979 ; E-ISSN: 1089-7550 ; DOI: 10.1063/1.338912

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y
  2. Xin, Miao Jian
  3. Yingzhi, Zhang
  4. Zhong, Zhang Yan
  5. Hasegawa, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...