skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Nhan đề tạp chí: International Journal of the History of Sport xóa Chủ đề: Ireland xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Nationalism, Gaelic Sunday and the Gaelic Athletic Association in Early Twentieth Century Ireland

Mcguire, Andrew ; Hassan, David

The International Journal of the History of Sport, 01 April 2012, Vol.29(6), pp.912-923 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2011.631702

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Over the Top: 'A Foul; a Blurry Foul!'

Adams, Iain

The International Journal of the History of Sport, 01 April 2012, Vol.29(6), pp.813-831 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2011.642552

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Amplification and De-Amplification of Amateurism and Professionalism in the Gaelic Athletic Association

Connolly, John ; Dolan, Paddy

The International Journal of the History of Sport, 01 April 2013, Vol.30(8), pp.853-870 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2012.763031

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hassan, David
  2. Dolan, P.
  3. Connolly, John
  4. Connolly, J.
  5. Mcguire, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...