skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Fazli, Ladan xóa Chủ đề: Intratumoral Androgens xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A low carbohydrate, high protein diet suppresses intratumoral androgen synthesis and slows castration-resistant prostate tumor growth in mice

Fokidis, H. Bobby ; Yieng Chin, Mei ; Ho, Victor W ; Adomat, Hans H ; Soma, Kiran K ; Fazli, Ladan ; Nip, Ka Mun ; Cox, Michael ; Krystal, Gerald ; Zoubeidi, Amina ; Tomlinson Guns, Emma S

Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, June 2015, Vol.150, pp.35-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-0760 ; E-ISSN: 1879-1220 ; DOI: 10.1016/j.jsbmb.2015.03.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...