skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Human Rights Quarterly xóa Tác giả/ người sáng tác: Farer, Tom xóa Chủ đề: Intervention xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ethics of Intervention in Self-Determination Struggles

Farer, Tom J. ; Tom J. Farer

Human Rights Quarterly, 1 May 2003, Vol.25(2), pp.382-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Farer, Tom
  2. Tom J. Farer
  3. Farer, Tom J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...