skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pimp My VIVO Poster

Team Symplectic ; Simon Porter ; Sabih Ali

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3581238.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3581238

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pimp My VIVO Poster

Team Symplectic ; Simon Porter ; Sabih Ali

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3581238

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

TAMU-HPRC-OnDemand-Portal.pdf

Ping Luo ; Donald F McMullen

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7170134

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

TAMU-HPRC-OnDemand-Portal.pdf

Ping Luo ; Donald F McMullen

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7170134.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7170134

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sabih Ali
  2. Team Symplectic
  3. Donald F McMullen
  4. Ping Luo
  5. Simon Porter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...