skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Bauermeister, José A xóa Chủ đề: Internet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romantic Ideation, Partner-Seeking, and HIV Risk Among Young Gay and Bisexual Men

Bauermeister, José

Archives of Sexual Behavior, 2012, Vol.41(2), pp.431-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-0002 ; E-ISSN: 1573-2800 ; DOI: 10.1007/s10508-011-9747-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectrums of Love: Examining the Relationship between Romantic Motivations and Sexual Risk among Young Gay and Bisexual Men

Bauermeister, José ; Ventuneac, Ana ; Pingel, Emily ; Parsons, Jeffrey

AIDS and Behavior, 2012, Vol.16(6), pp.1549-1559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1090-7165 ; E-ISSN: 1573-3254 ; DOI: 10.1007/s10461-011-0123-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body Mass Index, Body Esteem, and Unprotected Receptive Anal Intercourse Among Young Men Who Have Sex with Men Who Seek Partners Online

Meanley, Steven ; Hickok, Andrew ; Johns, Michelle ; Pingel, Emily ; Bauermeister, José

Archives of Sexual Behavior, 2014, Vol.43(4), pp.735-744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-0002 ; E-ISSN: 1573-2800 ; DOI: 10.1007/s10508-013-0159-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bauermeister, Ja
  2. Bauermeister, José
  3. Bauermeister, José A.
  4. Bauermeister, J.A.
  5. Bauermeister, Jose

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...