skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản Internet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorting out searching: a user-interface framework for text searches

Shneiderman, Ben ; Byrd, Donald ; Croft, W

Communications of the ACM, 01 April 1998, Vol.41(4), pp.95-98 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/273035.273069

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond power: making bioinformatics tools user-centered

Javahery, Homa ; Seffah, Ahmed ; Radhakrishnan, Thiruvengadam

Communications of the ACM, 01 November 2004, Vol.47(11), pp.58-63 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1029496.1029527

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface design for mobile commerce

Lee, Young ; Benbasat, Izak

Communications of the ACM, 01 December 2003, Vol.46(12), pp.48-52 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/953460.953487

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloud computing

Hayes, Brian

Communications of the ACM, 01 July 2008, Vol.51(7), pp.9-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1364782.1364786

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic shopping

Lohse, Gerald ; Spiller, Peter

Communications of the ACM, 01 July 1998, Vol.41(7), pp.81-87 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/278476.278491

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law and Technology The End of the Generative Internet

Zittrain, Jonathan

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jan 2009, Vol.52(1), p.18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The info superhighway: for the people

Shneiderman, Ben

Communications of the ACM, 02 January 1995, Vol.38(1), p.162 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/204865.204898

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From adaptive hypertext to personalized web companions

André, Elisabeth ; Rist, Thomas

Communications of the ACM, 01 May 2002, Vol.45(5), pp.43-46 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/506218.506243

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

My top 10 Email hassles

Agre, Philip

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jul 1995, Vol.38(7), p.122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Content management for electronic music distribution

Pachet, François

Communications of the ACM, 01 April 2003, Vol.46(4), pp.71-75 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/641205.641207

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward virtual marketplaces for e-commerce support

Dorion, Eric ; Daigle, Catherine

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Dec 2001, Vol.44(12), pp.35-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; DOI: 10.1145/501336.501337

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accessing the deep web

He, Bin ; Patel, Mitesh ; Zhang, Zhen ; Chang, Kevin

Communications of the ACM, 01 May 2007, Vol.50(5), pp.94-101 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1230819.1241670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What leads to user acceptance of digital libraries?

Thong, James ; Hong, Weiyin ; Tam, Kar

Communications of the ACM, 01 November 2004, Vol.47(11), pp.78-83 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1029496.1029498

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A softbot-based interface to the Internet

Etzioni, Oren ; Weld, Daniel

Communications of the ACM, 01 July 1994, Vol.37(7), pp.72-76 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/176789.176797

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shneiderman, Ben
  2. Daigle, Catherine
  3. Hong, Weiyin
  4. Patel, Mitesh
  5. He, Bin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...