skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: eWIC Workshops in Computing (BCS) xóa Chủ đề: Internet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-centered design

Electronic workshops in computing (Online)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

LibSearch: A Window-Based Front-End to Remote Bibliographic Databases on the Internet

E-P. Lim ; S-Y. Cheng

Electronic workshops in computing (Online), 1996

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An interloper in IT

Electronic workshops in computing (Online)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An interloper in IT

Electronic workshops in computing (Online)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Chủ đề 

 1. Wan  (2)
 2. Html  (2)
 3. Osborne 1  (2)
 4. Mike O'Neill  (2)
 5. Interloper  (2)
 6. Clipper  (2)
 7. Lan  (2)
 8. Libsearch  (1)
 9. User-Centred Design  (1)
 10. Ucd  (1)
 11. User Experience  (1)
 12. Interaction  (1)
 13. Bibliographic Databases  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. S-Y. Cheng
 2. E-P. Lim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...