skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Nhan đề tạp chí: International Journal of the History of Sport xóa Chủ đề: Internationalism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expansionism, Physical Education and Olympism: Common Interests of King Leopold II of Belgium, Cyrille Van Overbergh and Pierre de Coubertin (1894-1914)

Delheye, Pascal ; Ameye, Thomas ; Knuts, Stijn

The International Journal of the History of Sport, 13 June 2014, Vol.31(9), pp.1158-1177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2014.905544

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amateurism, Imperialism, Internationalism and the First British Empire Games

Gorman, Daniel

The International Journal of the History of Sport, 01 March 2010, Vol.27(4), pp.611-634 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523361003599938

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Portuguese  (1)
  2. Spanish  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ameye, Thomas
  2. Gorman, D.
  3. Knuts, Stijn
  4. Delheye, P
  5. Knuts, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...