skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Chủ đề: Demokratie xóa Chủ đề: Comparative Politics xóa Chủ đề: Internationaler Vergleich xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing Democracies: Elections and Voting in the 21 Century

Leduc, Lawrence ; Niemi, Richard ; Norris, Pippa;; LeDuc, Lawrence ; Niemi, Richard ; Norris, Pippa

ISBN: 9781847875044 ; E-ISBN: 9781446288740 ; DOI: 10.4135/9781446288740

Toàn văn không sẵn có

2
Is non-western democracy possible? a Russian perspective.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is non-western democracy possible? a Russian perspective.

Voskressenski, Alexei D.;

E-ISBN 9813147377 ; E-ISBN 9789813147379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Presidents, Prime Ministers and Chancellors : Executive Leadership in Western Democracies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidents, Prime Ministers and Chancellors : Executive Leadership in Western Democracies

Helms, Ludger, Dr

E-ISBN: 9780230502918 E-ISBN: 0230502911 DOI: 10.1057/9780230502918 ISBN: 9781403942517 ISBN: 9781403942500

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. LeDuc, L.
  2. Helms, Ludger, Dr
  3. Niemi, Richard
  4. Voskresenskiæi, A. D
  5. Norris, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...