skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Chủ đề: International relations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International relations

London : Sage Publications, 2006 - ISSN0047-1178

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Essentials of international relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of international relations

Mingst Karen A.

New York : W.W. Norton & Co., c2008. - (327 MIN 2008) - ISBN9780393928976 (pbk.);ISBN0393928977 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
3
World politics : interests, interactions, institutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World politics : interests, interactions, institutions

Frieden Jeffry A.; Lake David A.; Schultz Kenneth A

New York : W.W. Norton & Co., c2013. - (327 FRI 2013) - ISBN9780393912388 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
International relations peace or war?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International relations peace or war?

Rosecrance Richard N.

New York. : McGraw-Hill , 1973 - (327 ROS 1973) - ISBN007053697X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Conflict and order : an introduction to international relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict and order : an introduction to international relations

Grieves Forest L.

Boston : Houghton Mifflin, c1977. - (327 GRI 1977) - ISBN0395243327

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
The analysis of international relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The analysis of international relations

Deutsch Karl Wolfgang

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1978. - (327 DEU 1978) - ISBN0130332259

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and process in international politics

Hopkins Raymond F.; Mansbach Richard W.

New York : Harper & Row, [1973] - (327 HOP 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Politics among nations : the struggle for power and peace
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics among nations : the struggle for power and peace

Morgenthau Hans J.; Thompson Kenneth W.

New York : Knopf : Distributed by Random House, c1985. - (327 MOR 1985) - ISBN0394335643 (college ed.) :;ISBN0394541014 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

War, peace, and international politics

Ziegler David W.

Boston : Little, Brown, c1984. - (327 ZIE 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human behavior and world politics

Pettman Ralph.

New York : St. Martin’s Press, 1975. - (327 PET 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Security, strategy, and critical theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security, strategy, and critical theory

Wyn Jones Richard.

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 1999 - (327.1 JON 1999) - ISBN1555873359 (hc. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
The self-determination of peoples : community, nation, and state in an interdependent world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The self-determination of peoples : community, nation, and state in an interdependent world

Danspeckgruber Wolfgang F. editor

Boulder : L. Rienner Publishers, c2002 - (320.1 SEL 2002) - ISBN1555877680 (alk. paper);ISBN1555877931 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
International politics on the world stage / John T. Rourke
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International politics on the world stage / John T. Rourke

Rourke John T.

[Guilford, Conn.] : McGraw-Hill/dushkin, c2001 - (327 ROU 1999) - ISBN0072428368

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
The global agenda : issues and perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The global agenda : issues and perspectives

Kegley Charles W. Editor; Wittkopt Eugene R.. Editor

N.Y. : McGraw-Hill, Inc., c1992 - (327.1 GLO 1992) - ISBN0070337071

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
15
Contending liberalisms in world politics : ideology and power
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contending liberalisms in world politics : ideology and power

Richardson J. L.

Boulder, Colo. : L. Rienner, 2001 - (327.1 RIC 2001) - ISBN1555879152 (alk. paper);ISBN155587939X (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
International politics on the world stage
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International politics on the world stage

Rourke John T.

New York, NY : McGraw-Hill Higher Education, c2005. - (327 ROU 2005) - ISBN0072890363 (softcover)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản
17
New wine and old bottles : international politics and ethical discourse
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New wine and old bottles : international politics and ethical discourse

Elshtain Jean Bethke

Notre Dame, Ind. : University of Notre Dame Press, c1998. - (174 ELS 1998) - ISBN0268014833 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
International politics & state strength
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International politics & state strength

Volgy Thomas J.; Bailin Alison

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 2003. - (327.1 VOL 2003) - ISBN1588261174 (pb : alk. paper);ISBN1588261417 (hc : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Small states in world politics : explaining foreign policy behavior
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small states in world politics : explaining foreign policy behavior

Hey Jeanne A. K

Boulder, Co. ; London : Lynne Rienner Publishers, 2003 - (327.1 SMA 2003) - ISBN1555879209 (alk. paper);ISBN1555879438 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
International conflict and cooperation : an introduction to world politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International conflict and cooperation : an introduction to world politics

Amstutz Mark R.

Madison : Brown & Benchmark, c1995. - (327.1 AMS 1995) - ISBN0697219607

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1978  (7)
 2. 1978đến1992  (7)
 3. 1993đến1999  (10)
 4. 2000đến2006  (15)
 5. Sau 2006  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (46)
 2. Tạp chí  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (48)
 2. Vietnamese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rourke John T.
 2. Mingst Karen A.
 3. Smith Steve
 4. Feld W.J
 5. Sørensen Georg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...