skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Us xóa Chủ đề: International Relations-Us xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bear hug for the Baltic. (Russia and Baltic States)

Baev, Pavel K.

The World Today, March, 1998, Vol.54(3), p.78(2)

ISSN: 0043-9134

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faultlines of Conflict in Central Asia and the South Caucasus: Implications for the U.S. Army.(Book Review)(Brief Article)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, Nov, 2003, Vol.40(6), p.751-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baev, Pavel
  2. Baev, Pavel K.
  3. Baev, PK
  4. Baev, P
  5. Pavel Baev

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...