skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Chủ đề: Asia xóa Chủ đề: International Relations; International Relations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triumph of the West? The politics of legitimacy in Asia

Patapan, Haig

Australian Journal of International Affairs, 01 November 2012, Vol.66(5), pp.567-578 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2011.570245

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asia's transformation, international relations and public policy

Bisley, Nick

Australian Journal of International Affairs, 01 February 2011, Vol.65(1), pp.102-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2011.535605

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the age of asymmetry to the great reconvergence: securing order in the Asian century

Phillips, Andrew

Australian Journal of International Affairs, 01 February 2011, Vol.65(1), pp.94-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2011.535604

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking Asia Seriously

Griffiths, Martin ; Wesley, Michael

Australian Journal of Political Science, 01 March 2010, Vol.45(1), pp.13-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1036-1146 ; E-ISSN: 1363-030X ; DOI: 10.1080/10361140903517684

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign direct investment and investment liberalisation in Asia: assessing ASEAN's initiatives

Jarvis, Darryl Stuart

Australian Journal of International Affairs, 01 April 2012, Vol.66(2), pp.223-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2012.642297

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rules of engagement: America's Asia-Pacific security policy under an Obama administration

Tow, William T ; Loke, Beverley

Australian Journal of International Affairs, 01 December 2009, Vol.63(4), pp.443-457 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710903312546

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing security threat perceptions in Central Asia

Nourzhanov, Kirill

Australian Journal of International Affairs, 01 March 2009, Vol.63(1), pp.85-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710802666133

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Howard's way? Public opinion as an influence on Australia's engagement with Asia, 1996-2007

Mcdougall, Derek ; Edney, Kingsley

Australian Journal of International Affairs, 01 April 2010, Vol.64(2), pp.205-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710903544353

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Power Make a Great State? Asian Citizens' Views of China's Power

Zhai, Yida

Issues and Studies, Dec 2015, Vol.51(4), pp.85-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10132511

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wesley, Michael
  2. Tow, William T
  3. Jarvis, Darryl
  4. Patapan, Haig
  5. Tow, Williamt.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...