skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States And Cuba: An Intermestics Agenda

Pecequilo, Cristina ; Forner, Clarissa

Meridiano 47, Jan/Feb 2015, Vol.16(147), pp.34-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 15181219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A "cultural diplomatic machine" of the French Fourth Republic in Brazil (1946-1958)/A "maquina diplomatica cultural" da Quarta Republica Francesa no Brasil (1946-1958).(Ensayo)

Suppo, Hugo Rogelio

Meridiano 47, 2016, Vol.17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-1219 ; DOI: 10.20889/M47e17004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Foreign Policy Meets Social Demands in Latin America

Lopes, Dawisson ; de Faria, Carlos

Contexto Internacional, Jan-Apr 2016, Vol.38(1), pp.11-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01028529 ; E-ISSN: 19820240 ; DOI: 10.1590/S0102-8529.2016380100001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Few Non-Conclusive Thoughts about Foreign Policy and Social Demands *

Malamud, Andrés

Contexto Internacional, Jan-Apr 2016, Vol.38(1), pp.503-516 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01028529 ; E-ISSN: 19820240 ; DOI: 10.1590/S0102-8529.2016380100014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A global conversation: rethinking IPE in post-hegemonic scenarios *

Tussie, Diana ; Riggirozzi, Pia

Contexto Internacional, Sep-Dec 2015, Vol.37(3), pp.1041-1068 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01028529 ; E-ISSN: 19820240 ; DOI: 10.1590/S0102-85292015000300009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Opinion and Framing Effects of Argentine Foreign Policy Toward Brazil: Evidence from a Survey Experiment in Urban Centers in Argentina *

Lustig, Carola ; Olego, Tomás

Contexto Internacional, Jan-Apr 2016, Vol.38(1), pp.241-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01028529 ; E-ISSN: 19820240 ; DOI: 10.1590/S0102-8529.2016380100007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidents, Legislators, and Foreign Policy in Latin America *

Ribeiro, Pedro ; Pinheiro, Flávio

Contexto Internacional, Jan-Apr 2016, Vol.38(1), pp.467-501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01028529 ; E-ISSN: 19820240 ; DOI: 10.1590/S0102-8529.2016380100013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mao's steps in Monroe's backyard: towards a United States-China hegemonic struggle in Latin America?

León-Manríquez, Jose ; Alvarez, Luis

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2014, Vol.57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/0034-7329201400202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latin American Perceptions of Regional Identity and Leadership in Comparative Perspective *

Onuki, Janina ; Mouron, Fernando ; Urdinez, Francisco

Contexto Internacional, Jan-Apr 2016, Vol.38(1), pp.433-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01028529 ; E-ISSN: 19820240 ; DOI: 10.1590/S0102-8529.2016380100012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ribeiro, Pedro Feliú
  2. Urdinez, Francisco
  3. Olego, Tomás
  4. Mouron, Fernando
  5. Alvarez, Luis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...