skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Taking Human Dignity, Poverty and Empowerment of Individuals More Seriously: Rejoinder to Alston
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking Human Dignity, Poverty and Empowerment of Individuals More Seriously: Rejoinder to Alston

Petersmann, E.-U.

European Journal of International Law, 09/01/2002, Vol.13(4), pp.845-851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ejil/13.4.845

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Time for a United Nations 'Global Compact' for Integrating Human Rights into the Law of Worldwide Organizations: Lessons from European Integration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time for a United Nations 'Global Compact' for Integrating Human Rights into the Law of Worldwide Organizations: Lessons from European Integration

Petersmann, E.-U.

European Journal of International Law, 04/01/2002, Vol.13(3), pp.621-650 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ejil/13.3.621

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Human Rights, International Economic Law and Constitutional Justice: A Rejoinder
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights, International Economic Law and Constitutional Justice: A Rejoinder

Petersmann, E.-U.

European Journal of International Law, 11/01/2008, Vol.19(5), pp.955-960 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ejil/chn061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Human Rights, International Economic Law and 'Constitutional Justice'
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights, International Economic Law and 'Constitutional Justice'

Petersmann, E.-U.

European Journal of International Law, 09/01/2008, Vol.19(4), pp.769-798 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ejil/chn041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Petersmann, E.-U
  2. Petersmann, Ernst-Ulrich
  3. Petersmann, Eu
  4. Petersmann
  5. Ernst-Ulrich Petersmann

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...