skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: International Law xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ECONOMIC SANCTIONS IN INTERNATIONAL LAW

Ilieva, Jana ; Dashtevski, Aleksandar ; Kokotovic, Filip

UTMS Journal of Economics, Dec 2018, Vol.9(2), pp.201-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18576974 ; E-ISSN: 18576982

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution Dilemma of the United Nations

Yenigun, Cuneyt

International Journal of Research in Business and Social Science, 2016, Vol.5(1), pp.65-75 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 21474478

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hosting the Small Island Developing States: two scenarios

Milla, Emilia

International Journal of Climate Change Strategies and Management, 2018, Vol.10(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17568692 ; E-ISSN: 17568706 ; DOI: 10.1108/IJCCSM-10-2017-0183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND ALBANIA

Shehu, Migena

"Perspectives of Business Law" Journal, Dec 2017, Vol.6(1), pp.142-146 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 22860649

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vaha, Milla Emilia
  2. Kokotovic, Filip
  3. Vaha, ME
  4. Aleksandar Dashtevski
  5. Yenigun, Cuneyt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...