skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The globalization of public health: the first 100 years of international health diplomacy

Fidler, David P

Bulletin of the World Health Organization, January 2001, Vol.79(9), pp.842-849 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862001000900009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International law and communicable diseases

Aginam, Obijiofor

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, 2002, Vol.80(12), pp.946-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing implementation mechanisms for an international agreement on research and development for health products

Hoffman, Steven ; Røttingen, John-Arne

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Nov 2012, Vol.90(11), pp.854-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.12.109827

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rottingen, John-Arne
  2. Aginam, O
  3. Hoffman, Steven J
  4. Aginam, Obijiofor
  5. Roettingen, John-Arne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...