skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Secession xóa Chủ đề: International Law xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kosovo Advisory Opinion Scrutinized

Vidmar, Jure

Leiden Journal of International Law, Jun 2011, Vol.24(2), pp.355-383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09221565 ; E-ISSN: 14789698 ; DOI: 10.1017/S0922156511000057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Territorial Integrity Narrowly Interpreted: Reasserting the Classical Inter-State Paradigm of International Law

Corten, Olivier

Leiden Journal of International Law, Mar 2011, Vol.24(1), pp.87-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09221565 ; E-ISSN: 14789698 ; DOI: 10.1017/S0922156510000610

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Advisory Opinion on Kosovo: An Opportunity Lost, or a Poisoned Chalice Refused?

Hannum, Hurst

Leiden Journal of International Law, Mar 2011, Vol.24(1), pp.155-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09221565 ; E-ISSN: 14789698 ; DOI: 10.1017/S092215651000066X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modesty Can Be a Virtue: Judicial Economy in the ICJ Kosovo Opinion?

Weller, Marc

Leiden Journal of International Law, Mar 2011, Vol.24(1), pp.127-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09221565 ; E-ISSN: 14789698 ; DOI: 10.1017/S0922156510000646

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symposium: The ICJ Advisory Opinion on the Unilateral Declaration of Independence of Kosovo: Editors' Introduction

Christakis, Theodore ; Corten, Olivier

Leiden Journal of International Law, Mar 2011, Vol.24(1), pp.71-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09221565 ; E-ISSN: 14789698 ; DOI: 10.1017/S0922156510000592

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overview: the Diversity and Complexity of Separatist Movements in Europe

Anderson, Alan

Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe : JEMIE, 2018, Vol.17(3), pp.4-44 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16175247

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The specter of secession

Hurst Hannum

Foreign Affairs, Mar/Apr 1998, Vol.77(2), pp.13-18

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between De Jure and De Facto Statehood: Revisiting the Status Issue for Taiwan

Bartmann, Barry

Island Studies Journal, May 2008, Vol.3(1), pp.113-128 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17152593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (7)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Corten, Olivier
  2. Hannum, Hurst
  3. Hannum, H
  4. Corten, O.
  5. Christakis, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...