skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill Online xóa Nhan đề tạp chí: Nordic Journal of International Law xóa Chủ đề: International Law xóa Chủ đề: International Environmental Law xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Public Access to EU Courts: Upholding Public International Law via the Aarhus Convention Compliance Committee

Marsden, Simon

Nordic Journal of International Law, 2012, Vol.81(2), pp.175-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181012X638070

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Protection of the Natural Environment in Armed Conflict - Existing Rules and Need for Further Legal Protection

Droege, Cordula ; Tougas, Marie-Louise

Nordic Journal of International Law, 2013, Vol.82(1), pp.21-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/15718107-08201003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Droege, C.
  2. Droege, Cordula
  3. Marsden, Simon
  4. Tougas, Marie - Louise
  5. Marsden, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...