skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fault-Tolerant User Interfaces for Critical Systems: Duplication, Redundancy and Diversity as New Dimensions of Distributed User Interfaces

Fayollas, Camille ; Martinie, Célia ; Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Fahssi, Racim

Proceedings of the 2014 Workshop on distributed user interfaces and multimodal interaction, 01 July 2014, pp.27-30

ISBN: 9781605587240 ; ISBN: 1605587249 ; DOI: 10.1145/2677356.2677662

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model-based dynamic distribution of user interfaces of critical interactive systems

Navarre, David ; Martinie, Célia ; Palanque, Philippe ; Pasquini, Alberto ; Ragosta, Martina

Proceedings of the 3rd International Conference on application and theory of automation in command and control systems, 28 May 2013, pp.66-75

ISBN: 9781450322492 ; ISBN: 1450322492 ; DOI: 10.1145/2494493.2494502

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Navarre, David
  2. Martinie, Célia
  3. Palanque, P.
  4. Martinie, C.
  5. Navarre, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...