skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Computer Applications (General) (Ci) xóa Tất cả các phiên bản Interaction Objects xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encapsulating knowledge for intelligent automatic interaction objects selection

Vanderdonckt, Jean ; Bodart, François

Proceedings of the INTERACT '93 and CHI '93 Conference on human factors in computing systems, 01 May 1993, pp.424-429

ISBN: 0897915755 ; ISBN: 9780897915755 ; DOI: 10.1145/169059.169340

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual layout techniques in multimedia applications

Bodart, Francois ; Vanderdonckt, Jean

Conference Companion on human factors in computing systems, 28 April 1994, pp.121-122

ISBN: 0897916514 ; ISBN: 9780897916516 ; DOI: 10.1145/259963.260103

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual techniques for traditional and multimedia layouts

Vanderdonckt, Jean ; Gillo, Xavier

Proceedings of the workshop on advanced visual interfaces, 01 June 1994, pp.95-104

ISBN: 0897917332 ; ISBN: 9780897917339 ; DOI: 10.1145/192309.192334

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a dynamic strategy for computer-aided visual placement

Bodart, François ; Hennebert, Anne-Marie ; Leheureux, Jean-Marie ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the workshop on advanced visual interfaces, 01 June 1994, pp.78-87

ISBN: 0897917332 ; ISBN: 9780897917339 ; DOI: 10.1145/192309.192328

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Bodart, Francois
  3. Vanderdonckt, J.
  4. Bodart, F.
  5. Bodart, François

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...