skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Interacção Pessoa-Computador xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface Evaluation of Portuguese and International News Websites

Sérgio Nunes ; André Almeida ; Bruno Giesteira ; Fernanda Pinto ; Paula Oliveira

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Paula Oliveira
  2. Sérgio Nunes
  3. Fernanda Pinto
  4. Bruno Giesteira
  5. André Almeida

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...